ข้อบังคับ ชมรมค่ายคณิตศาสตร์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา


ข้อ 1. ชื่อชมรม
ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมค่ายคณิตศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ย่อเป็นอักษรภาษาไทย ช.ค.บ.ฉ. เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Brr Math Camp ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MCAMP

ข้อ 2. เครื่องหมายของชมรม


ข้อ 3. ที่ตั้งของชมรม
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรม
4.1.เพื่อเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางการติดต่อการพบปะสังสรรค์เป็นศูนย์ข้อมูลของวิทยากรแกนนำค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทุกรุ่น

4.2.เพื่อสนับสนุนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมมือกันพัฒนาค่ายคณิตศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

4.3.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และ เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.4.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทั้งนี้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯต้องไม่ขัดต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆเกี่ยวข้องกับการเมือง

ข้อ 5. ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของชมรม
5.1.สมาชิกสามัญได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นวิทยากรแกนนำของค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

5.2.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรม

ข้อ 6. การสมัครเป็นสมาชิกของชมรม
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ ยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมผ่านทางเว็บไซด์
และนายทะเบียนของชมรมฯเป็นผู้รวบรวม โดยเสียค่าสมัครสมาชิกคนละ 150 บาท

ข้อ 7. สมาชิกภาพของสมาชิก
ให้สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
7.1.ตาย หรือ หายสาบสูญ

7.2.ลาออก โดยทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ

7.3.ถูกให้ออกจากชมรม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯเนื่องจากประพฤติตนให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของชมรมฯ

ข้อ 8. การดำเนินกิจการของชมรม
8.1.ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของชมรม มีจำนวน 15 - 30 คน ซึ่งประกอบด้วย
• ประธานชมรม 1 คน
• รองประธานชมรม 2 คน
• เลขานุการ 1 คน
• เหรัญญิก1 คน
• ปฏิคม 1 คน
• นายทะเบียน 1 คน
• ประชาสัมพันธ์ 1 คน
• และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมะสม

8.2.วิธีเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
8.2.1.ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งสมาชิกในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานการเลือกตั้ง 1 คน เพื่อเป็นประธานชั่วคราวดำเนินการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชมรม 1 คน และรองประธานชมรม 2 คน

8.2.2.ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมตำแหน่งอื่นๆตามข้อบังคับของชมรม

8.3.คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป ีเมื่อครบกำหนดให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 60 วัน และในกรณีที่มีกรรมการลาออก ให้ประธานแต่งตั้งสมาชิกที่เห็นสมควรเข้ารับตำแหน่งที่ว่างลง หรือในกรณี ที่ประธาน หรือรองประธานว่างลงทั้งหมดก่อนครบวาระ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ให้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

8.4.ประธาน รองประธาน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

ข้อ 9. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
9.1.มีอำนาจบริหารกิจการของชมรม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับของชมรมกำหนดไว้

9.2.มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการชองชมรม

9.3.มีอำนาจออกหรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆของชมรม เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ และ/หรือเพื่อให้การดำเนินกิจการของชมรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

9.4.มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ สามัญประจำปี เสนองบดุล รายรับ – รายจ่าย และแสดงผลการดำเนินงานของชมรม

9.5.มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ชมรมแจ้งให้ทราบ เพื่อพิจารณาลงมติ หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาตามที่ข้อบังคับกำหนด

9.6.มีหน้าที่ควบคุมดูแล และ/หรือจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นทะเบียนสมาชิก ทะเบียนกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง ประกาศต่างๆของชมรม รวมทั้งสมุดบัญชี ในเสร็จรับเงิน หลักฐานการลงบัญชีให้ถูกต้อง และสามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้

9.7.มีหน้าที่จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของชมรม เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญสำคัญ และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ให้กรรมการ และ/หรือ สมาชิกได้ทราบ หรือประกอบการพิจารณาในการประชุม เอกสารต่างๆนี้ให้เก็บ รักษาไว้อย่างน้อย 3 ปี

ข้อ 10. อำนาจและหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง
10.1.ประธานชมรม
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของชมรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ ในวัตถุประสงค์ของชมรม และลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามของชมรม กับทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของชมรม

10.2.รองประธานชมรม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการบริหารกิจการของชมรมตามที่ได้รับมอบหมายและ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนประธานชมรม ในกรณีที่ประธานชมรมไม่อยู่ในที่ประชุม

10.3.เลขานุการ
ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเอกสาร และงานธุรการทั่วไป แจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก จัดทำรายงานการประชุม จัดทำหนังสือโต้ตอบตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

10.4.เหรัญญิก
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม เรียกเก็บ รับ รักษา จ่ายเงิน และจัดทำบัญชี ราบรับ รายจ่าย งบดุลของชมรม เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินของชมรม กับจัดเตรียมงบดุลและแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

10.5.ปฏิคม
มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับสมาชิก และผู้ที่มาเยี่ยมเยียน จัดเตรียมสถานที่การประชุม

10.6.นายทะเบียน มีหน้าที่ทำและเก็บรักษาเกี่ยวกับทะเบียนตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก และกรรมการชมรมและดูแลเว็บไซต์ของชมรม (www. mathcamp.net)
ทะเบียนสมาชิกของชมรม ประกอบด้วย
• เลขลำดับที่สมาชิก
• ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ สถานศึกษาปัจจุบัน และ/หรือ สถานที่ทำงาน อาชีพ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ..................
• รุ่นปีการศึกษาในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และรุ่นวิทยากรแกนนำค่ายคณิตศาสตร์
• วัน เดือน ปี ที่เข้ามาเป็นสมาชิก

10.7.ประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก แพร่หลาย จัดทำเอกสาร และ/หรือ เว็บไซต์เผยแพร่กิจการของชมรม

10.8.กรรมการตำแหน่งอื่นๆ และกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ
ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการกลาง มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ข้อ 11. การประชุมคณะกรรมการ
11.1.คณะกรรมการต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และจะต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

11.2.คณะกรรมการชมรม จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องมีวาระการประชุม อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
• แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของรอบระยะเวลาบัญชีของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกพิจารณา และลงมติ
• เลือกตั้งประธานชมรม รองประธานชมรม

(กรณีที่ประธานและรองประธานดำรงตำแหน่งครบกำหนดวาระ หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลง)
**การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 40 คนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

11.3.ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ และต้อง จัดทำบันทึกรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุม กับเลขานุการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 12. บัญชีการเงินและทรัพย์สิน
12.1.การเงินและทรัพย์สินของชมรม อยู่ในความรับผิดชอบคณะกรรมการชมรม โดยให้นำฝากธนาคาร การลงนามเบิกจ่ายให้ประธานชมรม หรือรองประธานชมรมคนใดคนหนึ่ง กับเหรัญญิกลงลายมือชื่อร่วมกัน

12.2.ให้ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินและต้องรายงานให้คณะกรรมการชมรมทราบภายหลัง

12.3.ให้เหรัญญิกทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้อง และรายงานให้สมาชิกทราบในที่ประชุม และผ่านเว็บไซต์ของชมรม

12.4.ในกรณีที่ชมรมมีการล้มเลิกไม่ว่าเหตุใดๆก็ตาม ให้มีการชำระหนี้สินตามบัญชีเสร็จสิ้น ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ตาม ให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

*************************************