ประกาศ: ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่10 วันที่ 7-9 สิงหาคมนี้!!

Sundayถ้าจะดูกันแบบเลือกดูภาพเล็กทั้งหมดก่อน กดตรงนี้
ในหน้าเดียวกันนั้น ถ้าจะดูแบบสไลด์(ขนาดใหญ่)
ก็กดปุ่มด้านบนที่เขียนว่า Slideshow ได้เลยครับ

แล้วถ้าชอบใจรูปไหน ก็ใส่ความคิดเห็นไว้ได้
โดยใส่ตรงช่อง Add a comment ของแต่ละรูปได้เลยครับ
(แต่จำกัดเฉพาะคนที่มี gmail เท่านั้นเหมือนเดิม)

Saturdayถ้าจะดูกันแบบเลือกดูภาพเล็กทั้งหมดก่อน กดตรงนี้
ในหน้าเดียวกันนั้น ถ้าจะดูแบบสไลด์(ขนาดใหญ่)
ก็กดปุ่มด้านบนที่เขียนว่า Slideshow ได้เลยครับ

แล้วถ้าชอบใจรูปไหน ก็ใส่ความคิดเห็นไว้ได้
โดยใส่ตรงช่อง Add a comment ของแต่ละรูปได้เลยครับ
(แต่จำกัดเฉพาะคนที่มี gmail เท่านั้นเหมือนเดิม)

Sundayถ้าจะดูกันแบบเลือกดูภาพเล็กทั้งหมดก่อน กดตรงนี้
ในหน้าเดียวกันนั้น ถ้าจะดูแบบสไลด์(ขนาดใหญ่)
ก็กดปุ่มด้านบนที่เขียนว่า Slideshow ได้เลยครับ

แล้วถ้าชอบใจรูปไหน ก็ใส่ความคิดเห็นไว้ได้
โดยใส่ตรงช่อง Add a comment ของแต่ละรูปได้เลยครับ
(แต่จำกัดเฉพาะคนที่มี gmail เท่านั้นนะ)

Saturday

รายชื่อคณะกรรมการชมรมค่ายคณิตศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ ปี2550

ครูพนิดา ด่านสวรรค์

ครูศิริพร อยู่ตรีรักษ์

ครูอรษา เจริญพร

ครูสุมาลี ตันตราวงศ์ษา

ครูวรวิทย์ พาลพ่าย

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ปี2550

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1

นายอรรถวุฒิ

แก้วละมูล

ประธานชมรม

2

นายคงสิทธิ์

อิทธโยภาสกุล

รองประธาน

3

นายชัยสิทธิ์

กิจไพบูลย์วัฒนา

รองประธาน

4

นายณัฐดนัย

พรหมนิยม

รองประธาน

5

นางสาวนวพร

เลิศอำนวยโชค

เหรัญญิก

6

นางสาวธารทอง

แจ่มไพบูลย์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

7

นายไกรศร

มิ่งฉาย

นายทะเบียน

8

นายอดิศร

ผาสุกมูล

ผู้ช่วยนายทะเบียน

9

นางสาวพัชรี

ทองเสริม

ผู้ช่วยนายทะเบียน

10

นางสาวณภกุลธ์

ภาติยกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11

นางสาวธนิษฐา

กฤตศุภฤกษ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12

นายรวินทร์

สันทัดค้า

ปฏิคม

13

นายนำโชค

พรมโสภา

ผู้ช่วยปฏิคม

14

นายภานุพงษ์

สวนสุวรรณ

กรรมการ

15

นายธนากร

พิพิธศักดิ์

กรรมการ

16

นายเจษฎา

กิจไชยเจริญ

กรรมการ

17

นายสุรวิชญ์

ทิพยารมณ์

กรรมการ

18

นายธีรพล

ลิมปวัฒนศิริ

กรรมการ

19

นายคมสัน

อ่อนช้อย

กรรมการ

20

นายพิพัฒน์

อักษรกุล

กรรมการ

21

นายภวัต

ธัญวัฒนยิ่ง

กรรมการ

22

นายธนพงษ์

มั่นมงคล

กรรมการ

23

นายธนพนธ์

สุขพงษ์ไทย

กรรมการ

24

นางสาวศิรินาถ

ศรีสุทธิกุล

กรรมการ

25

นายวุฒิพล

พรพรหมประทาน

กรรมการ

26

นายปริญญา

เมฆโหรา

กรรมการ

27

นายธรรมทัต

เอี่ยมศิริวัฒน์

กรรมการ

28

นายสิรพงศ์

นวพรประไพ

กรรมการ

29

นางสาวรัตยาภรณ์

ศิริวัน

กรรมการ

30

นางสาวศิริวิมล

พุทธเบญจพจน์

กรรมการ

31

นางสาวนัฐินี

เล็กมี

กรรมการ

32

นายปาณฑิต

จันทร์ทอง

กรรมการ

33

น.ส.ณัฏฐภรณ์

นพกวด

กรรมการ

34

นายพงศ์พิษณุ

สร้อยเกียว

เลขานุการ

35

นายศุภกร

วณิชธัญญาทรัพย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

36

นางสาววรรณรัตน์

วิรัชกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ

37

นางสาวเยาวเรศ

หยดพวง

ผู้ช่วยเลขานุการ

*************************************