นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล (ประธานชมรม)
อีเมล์: mathcamp.net(a)gmail.comครูอรษา เจริญพร (ที่ปรึกษาชมรม)
สถานที่ติดต่อ: หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
222 ถนนชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-511249 โทรสาร 038-511249 ต่อ 201