ประกาศ: ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่10 วันที่ 7-9 สิงหาคมนี้!!

Thursday


ข้อบังคับ ชมรมค่ายคณิตศาสตร์เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา


ข้อ 1. ชื่อชมรม
ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมค่ายคณิตศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ย่อเป็นอักษรภาษาไทย ช.ค.บ.ฉ. เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Brr Math Camp ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MCAMP

ข้อ 2. เครื่องหมายของชมรม


ข้อ 3. ที่ตั้งของชมรม
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของชมรม
4.1.เพื่อเป็นแหล่งรวมศูนย์กลางการติดต่อการพบปะสังสรรค์เป็นศูนย์ข้อมูลของวิทยากรแกนนำค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทุกรุ่น

4.2.เพื่อสนับสนุนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมมือกันพัฒนาค่ายคณิตศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์

4.3.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้และ เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์แก่นักเรียน ชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.4.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทั้งนี้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯต้องไม่ขัดต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆเกี่ยวข้องกับการเมือง

ข้อ 5. ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของชมรม
5.1.สมาชิกสามัญได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นวิทยากรแกนนำของค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

5.2.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรม

ข้อ 6. การสมัครเป็นสมาชิกของชมรม
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ ยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมผ่านทางเว็บไซด์
และนายทะเบียนของชมรมฯเป็นผู้รวบรวม โดยเสียค่าสมัครสมาชิกคนละ 150 บาท

ข้อ 7. สมาชิกภาพของสมาชิก
ให้สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้
7.1.ตาย หรือ หายสาบสูญ

7.2.ลาออก โดยทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ

7.3.ถูกให้ออกจากชมรม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯเนื่องจากประพฤติตนให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของชมรมฯ

ข้อ 8. การดำเนินกิจการของชมรม
8.1.ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของชมรม มีจำนวน 15 - 30 คน ซึ่งประกอบด้วย
• ประธานชมรม 1 คน
• รองประธานชมรม 2 คน
• เลขานุการ 1 คน
• เหรัญญิก1 คน
• ปฏิคม 1 คน
• นายทะเบียน 1 คน
• ประชาสัมพันธ์ 1 คน
• และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมะสม

8.2.วิธีเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม
8.2.1.ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งสมาชิกในที่ประชุมขึ้นเป็นประธานการเลือกตั้ง 1 คน เพื่อเป็นประธานชั่วคราวดำเนินการเลือกตั้งตำแหน่งประธานชมรม 1 คน และรองประธานชมรม 2 คน

8.2.2.ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมตำแหน่งอื่นๆตามข้อบังคับของชมรม

8.3.คณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป ีเมื่อครบกำหนดให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 60 วัน และในกรณีที่มีกรรมการลาออก ให้ประธานแต่งตั้งสมาชิกที่เห็นสมควรเข้ารับตำแหน่งที่ว่างลง หรือในกรณี ที่ประธาน หรือรองประธานว่างลงทั้งหมดก่อนครบวาระ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ให้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

8.4.ประธาน รองประธาน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

ข้อ 9. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
9.1.มีอำนาจบริหารกิจการของชมรม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับของชมรมกำหนดไว้

9.2.มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการชองชมรม

9.3.มีอำนาจออกหรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆของชมรม เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ และ/หรือเพื่อให้การดำเนินกิจการของชมรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

9.4.มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ สามัญประจำปี เสนองบดุล รายรับ – รายจ่าย และแสดงผลการดำเนินงานของชมรม

9.5.มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตามวัน เวลา และสถานที่ที่ชมรมแจ้งให้ทราบ เพื่อพิจารณาลงมติ หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาตามที่ข้อบังคับกำหนด

9.6.มีหน้าที่ควบคุมดูแล และ/หรือจัดทำเอกสารต่างๆ เช่นทะเบียนสมาชิก ทะเบียนกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง ประกาศต่างๆของชมรม รวมทั้งสมุดบัญชี ในเสร็จรับเงิน หลักฐานการลงบัญชีให้ถูกต้อง และสามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้

9.7.มีหน้าที่จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของชมรม เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญสำคัญ และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ ให้กรรมการ และ/หรือ สมาชิกได้ทราบ หรือประกอบการพิจารณาในการประชุม เอกสารต่างๆนี้ให้เก็บ รักษาไว้อย่างน้อย 3 ปี

ข้อ 10. อำนาจและหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง
10.1.ประธานชมรม
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของชมรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ ในวัตถุประสงค์ของชมรม และลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามของชมรม กับทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของชมรม

10.2.รองประธานชมรม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการบริหารกิจการของชมรมตามที่ได้รับมอบหมายและ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนประธานชมรม ในกรณีที่ประธานชมรมไม่อยู่ในที่ประชุม

10.3.เลขานุการ
ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเอกสาร และงานธุรการทั่วไป แจ้งนัดประชุมไปยังสมาชิก จัดทำรายงานการประชุม จัดทำหนังสือโต้ตอบตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน

10.4.เหรัญญิก
ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม เรียกเก็บ รับ รักษา จ่ายเงิน และจัดทำบัญชี ราบรับ รายจ่าย งบดุลของชมรม เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินของชมรม กับจัดเตรียมงบดุลและแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

10.5.ปฏิคม
มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับสมาชิก และผู้ที่มาเยี่ยมเยียน จัดเตรียมสถานที่การประชุม

10.6.นายทะเบียน มีหน้าที่ทำและเก็บรักษาเกี่ยวกับทะเบียนตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก และกรรมการชมรมและดูแลเว็บไซต์ของชมรม (www. mathcamp.net)
ทะเบียนสมาชิกของชมรม ประกอบด้วย
• เลขลำดับที่สมาชิก
• ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ สถานศึกษาปัจจุบัน และ/หรือ สถานที่ทำงาน อาชีพ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ..................
• รุ่นปีการศึกษาในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และรุ่นวิทยากรแกนนำค่ายคณิตศาสตร์
• วัน เดือน ปี ที่เข้ามาเป็นสมาชิก

10.7.ประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก แพร่หลาย จัดทำเอกสาร และ/หรือ เว็บไซต์เผยแพร่กิจการของชมรม

10.8.กรรมการตำแหน่งอื่นๆ และกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ
ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการกลาง มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ข้อ 11. การประชุมคณะกรรมการ
11.1.คณะกรรมการต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และจะต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

11.2.คณะกรรมการชมรม จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะต้องมีวาระการประชุม อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
• แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของรอบระยะเวลาบัญชีของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกพิจารณา และลงมติ
• เลือกตั้งประธานชมรม รองประธานชมรม

(กรณีที่ประธานและรองประธานดำรงตำแหน่งครบกำหนดวาระ หรือตำแหน่งดังกล่าวว่างลง)
**การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 40 คนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

11.3.ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ และต้อง จัดทำบันทึกรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุม กับเลขานุการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 12. บัญชีการเงินและทรัพย์สิน
12.1.การเงินและทรัพย์สินของชมรม อยู่ในความรับผิดชอบคณะกรรมการชมรม โดยให้นำฝากธนาคาร การลงนามเบิกจ่ายให้ประธานชมรม หรือรองประธานชมรมคนใดคนหนึ่ง กับเหรัญญิกลงลายมือชื่อร่วมกัน

12.2.ให้ประธานชมรมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินและต้องรายงานให้คณะกรรมการชมรมทราบภายหลัง

12.3.ให้เหรัญญิกทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้อง และรายงานให้สมาชิกทราบในที่ประชุม และผ่านเว็บไซต์ของชมรม

12.4.ในกรณีที่ชมรมมีการล้มเลิกไม่ว่าเหตุใดๆก็ตาม ให้มีการชำระหนี้สินตามบัญชีเสร็จสิ้น ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ตาม ให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

*************************************

ทำเนียบแกนนำวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ทุกรุ่น

ลำดับที่ รุ่นที่ ชื่อ สกุล
1 109 นายเจษฏา กิจเจริญไชย
2 109 นายธนากร พิพิธศักดิ์
3 109 นายอัครเรศ ตั้งวัฒนารัตน์
4 109 นายรัฐพล ธัญชวนิช
5 109 นายศิวกานต์ เพ่งพินิจ
6 109 นายพรเทพ สกลศุภรัตน์
7 109 นายวัชระ ชื่นสมบูรณ์
8 109 นายพร้อมพรรณ ทัตติยกุล
9 109 นางสาวชีวพรรณ เชฐกุล
10 109 นายภาณุพงศ์ สวนสุวรรณ
11 109 นายธีระเดช ศรีบางทอง
12 109 นายรัฐพล รัตตะมณี
13 109 นางสาวสิริรักษ์ ปิยะพงษ์
14 109 นางสาวนันทิยา จอกแก้ว
15 109 นางสาวสุภาพร แซ่โอ้ว
16 109 นายคมกฤต ตุละลัมพะ
17 109 นางสาวนภา วนาภรณ์
18 109 นางสาวสุกัญญา ทับเจริญ
19 109 นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์มาก
20 109 นางสาวลลิตา เอี่ยมสมบูรณ์
21 109 นางสาวสุธาทิพย์ พรมลี
22 109 นางสาวเอมิกา ชัยสิทธิ์
23 109 นางสาวพิมพ์ชนก อ้นถาวร
24 109 นางสาวชนิกานต์ พรหมสิงหกุล
25 109 นางสาวศิริวรรณ ส่งกี่วัฒนาพาเจริญ
26 109 นายเจยวัฒน์ สุวรรณเนาว์
27 110 นายนิธิ กาญจนสิงห์
28 110 นายวรขัณฑ์ พันธุ์อุดม
29 110 นายกุลชาติ ฟักสุวรรณ
30 110 นายยอดนิยม นิยมสุข
31 110 นายจิตติ จันทสี
32 110 นายนิธร ธนะภักดิ์
33 110 นายภาคภูมิ นพโสภณ
34 110 นายนภชาติ สรวยสุวรรณ
35 110 นางสาวจุฑาทิพย์ ศุภชัยวีรกุล
36 110 นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มสวัสดิ์
37 110 นางสาวอนัญญา ราชสืบ
38 110 นางสาวอัจจิมา ปิตะฝ่าย
39 110 นางสาวกุลนรี ถนอมสุข
40 110 นางสาวอรพิม อภิสิทธิ์
41 110 นางสาวกุลธิดา รุ่งวิทยาธิวัฒน์
42 110 นายสาโรจน์ โฉมระ
43 110 นายคมสัน อ่อนช้อย
44 110 นางสาววรมน สุริยะจันทร์
45 110 นายธีรพล ลิมปวัฒนศิริ
46 110 นายสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์
47 111 นางสาวจุฑาทิพย์ วัฒนดิลกวิชช์
48 111 นายพนมสร ศุภอักษร
49 111 นางสาวปรัญชญา แจ่มกระจ่าง
50 111 นางสาวทัดจันทร์ ทัตติยกุล
51 111 นางสาวสลิลทิพย์ กมลศิริ
52 111 นางสาวอรรัมภา นคร
53 111 นางสาวนิรัลธร ปั้นบัว
54 111 นางสาววริษฐา บุญสถาพรพงษ์
55 111 นางสาวชมพูนุท สุดประเสริฐ
56 111 นางสาวสุนันทรี มาลัย
57 111 นางสาวพรนิภา ทูคำมี
58 111 นางสาวภรณี โอฬารรัตน์มณี
59 111 นางสาววรรณพร ดิสริยะกุล
60 111 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญศักดิ์
61 111 นางสาวภัทรพร จุลศรีไกวัล
62 111 นางสาวธนวรรณ พรหมสิงหกุล
63 111 นางสาวปวีณา ศิลรัตนา
64 111 นางสาวสราลี โอฬารรัตน์มณี
65 111 นางสาวธนพร พวงมณี
66 111 นางสาวลลิดา โอชกะ
67 111 นางสาวธารทอง แจ่มไพบูลย์
68 111 นางสาวพัชราณี ตันเต็ก
69 111 นางสาวธิดาวัลย์ เกรียงไกรศักดา
70 111 นายไตรสรัณ เหลืองอ่อน
71 111 นางสาวมลิฎา เพื่อนงาม
72 111 นายเผ่าเทพ อึ๋งสกุล
73 111 นางสาวพรกมล ปัญญาโกวิท
74 111 นายธนพงษ์ มั่นมงคล
75 111 นางสาวณัฐสุดา วงษ์เรณู
76 111 นายนที ชาลีชาติ
77 111 นายจักรธร เลาหภิชาติชัย
78 111 นางสาวเอมใจ จงจิรวณิชพัน
79 111 นางสาวพิไล รุจนสกุล
80 111 นายอนันตพร ยิ่งเจริญ
81 111 นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล
82 111 นายธนะชัย แสงวงศ์ทอง
83 111 นายภาสกร สุชาติพิมลธร
84 111 นางสาวจุฑารัตน์ เอเตียวเจริญ
85 111 นางสาวนฤมล วนิชย์ถนอม
86 111 นางสาวพัชริดา แก้วมณี
87 111 นางสาวมาดี กาญจนเรืองกิต
88 111 นางสาวศิรประภา พุทธเบญจพจน์
89 111 นางสาวประภาศรี จันทร์เพ็ญ
90 111 นายวิรัตน์ แตรสวัสดิ์
91 111 นางสาวคริษฐา เสมานิตย์
92 111 นายภวัต ธัญวัฒนยิ่ง
93 111 นางสาวนวพร เลิศอำนวยโชค
94 111 นายคงสิทธิ์ อิทธิโยภาสกุล
95 111 นายธเนศ แสวงศิริผล
96 111 นางสาวกตัญชลี ช่วยวงศ์ญาติ
97 111 นายทศพล สารฤทธิ์
98 111 นายพิพัฒน์ อักขระกุล
99 111 นายวิฑูรย์ เขมะจารี
100 112 นายเอกวัจน์ เชาวิชารัตน์
101 112 นางสาวเนาวรัตน์
102 112 นางสาวศิรินาถ ศรีสุทธิกุล
103 112 นางสาวอภิญญา เจริญวงศ์
104 112 นายสิโรตม์ อมรานันทกิจ
105 112 นายนิโรธ รื่นเจริญ
106 112 นายวุฒิพล พรพรหมประทาน
107 112 นางสาวสิริปรางค์
108 112 นางสาวนันทมน ใหม่ศาสตร์
109 112 นายธนพนธ์ สุขพงษ์ไทย
110 112 นายอภิชาติ ชมชื่น
111 112 นายประภัสสร ทวีการ
112 112 น.ส.พัชรี ทองเสริม
113 112 นายคณิตศร ใจเอื้อ
114 112 น.ส.จันทร์ธิราภรณ์ อำนวยสิน
115 112 น.ส.อุทัยวรรณ สกุลวลีธร
116 112 นายไกรศร มิ่งฉาย
117 112 นางสาวอภิสิรี คุณาพรธรรม
118 112 นายปริญญา เมฆโหรา
119 112 นายอดิศร ผาสุขมูล
120 112 นางสาวณัฐกานต์ คำสีม่วง
121 112 นายภาสกร พบสุวรรณ
122 112 นายธนะพงษ์ วงศ์วัฒนาวุฒิ
123 112 นางสาวปิ่นอนงค์ วัยเจริญ
124 112 นางสาวจริยา ศรีสุวรรณ
125 113 นางสาววรรณรัตน์ วิรัชกุล
126 113 นายเอกชา ตนานนท์ชัย
127 113 นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล
128 113 นายสุวิชชา วาสะฐิติ
129 113 นางสาวชมพูนุช ไวศยะพันธ์
130 113 นายพงษ์พิษณุ สร้อยเกียว
131 113 นายสมบูรณ์ทรัพย์ รอดพร
132 113 น.ส.เพียงดาว นันตติกูล
133 113 นายพงศนาถ เลาหกิชาติชัย
134 113 นางสาวธารีรัตน์ งามศักดิ์ประเสริฐ
135 113 น.ส.เบญจวรรณ สังข์มณี
136 113 น.ส.นัฐิณี เล็กมี
137 113 นายศุภกร วนิชธัญญาทรัพย์
138 113 น.ส.นุสสรา พุทธพรทิพย์
139 113 นายชัยสิทธิ์ กิจไพบูลย์วัฒนา
140 113 นายอวิรุทธ์ ชะนะ
141 113 นายธนวรรษ โล่ห์รักษา
142 113 น.ส.รัตยาภรณ์ ศิริวัน
143 113 นายธรรมทัต เอี่ยมศิริวัฒน์
144 113 น.ส.อลิษา โอฬารรัตน์มณี
145 113 นายจรุพงษ์ นาคนพคุณ
146 113 น.ส.เยาวเรศ หยดพวง
147 113 น.ส.มัทนา วุฒาพิทักษ์
148 113 น.ส.ศศิธร ตันวัฒนะ
149 113 น.ส.ศิริวิมล พุทธเบญจพจน์
150 113 น.ส.เบญจวรรณ โตสุขเจริญ
151 113 นายสิรพงศ์ นวพรประไพ
152 114 นายนำโชค พรมโสภา
153 114 นายพลอยบุรินทร์ นพเก็ง
154 114 น.ส.นิศากร เอี่ยมสำอางค์
155 114 นายพงศ์พิพัฒน์ วนิชย์ถนอม
156 114 น.ส.ศรัณยา ธนานันท์
157 114 นายธีระนนท์ อารีรอบ
158 114 นายณัฐฑ์ โรจนกิจ
159 114 นายพิพัฒน์ ตนานนท์ชัย
160 114 นายวสันต์ พิพัฒนตั้งสิริกุล
161 114 นายณัฐดนัย พรหมนิยม
162 114 นายรวินทร์ สันทัดค้า
163 114 น.ส.ยุวดี พัฒนะมนตรี
164 114 น.ส.สุรัชฎา สุขรัตน์อมรกุล
165 114 น.ส.พุทธินี สมเจริญ
166 114 น.ส.ณภกุลธ์ ภาติยกุล
167 114 น.ส.อรจิรา ประคองชีพ
168 114 น.ส.อ้อมพันธ์ ทูคำมี
169 114 น.ส.ผณินทร งามศิริ
170 114 น.ส.กนกลดา สกุลศรี
171 114 น.ส.ชญานุช จิตต์อารีเทพ
172 114 น.ส.เอื้อมพร ทูคำมี
173 114 น.ส.สุทธญาณ์ วัฒนศฤงฆาร
174 114 น.ส.หทัยภัทร วัฒนะมงคล
175 114 น.ส.ณิชกานต์ ศรีสาลีกุลรัตน์
176 114 น.ส.อารยา วนิชย์ถนอม
177 114 น.ส.ฉัตรสุชล คุ้มถนอม
178 114 นายธนภัทร์ ศรีหิรัญ
179 114 นายพัชรพงศ์ สอนเจริญ
180 114 นายณัฐวุฒิ ตั้งกงพานิช
181 114 น.ส.นันทรัต จารุทโรภาสน์
182 114 น.ส.ธัญวรัตน์ เฮงสมบูรณ์
183 114 น.ส.ธนิษฐา กฤตศุภฤกษ์
184 114 นายวสรรค์ชัย ผลทรัพย์
185 114 นายมณฑล ฤทธิมงคล
186 114 นายวิบูลย์ โรจนภานุกร
187 114 น.ส.ปาจรีย์ ปุณวัฒน์
188 114 นายวงศกร มั่นทัพ
189 114 นายธโนทัย เรืองวัฒนานนท์
190 114 นายธนารัตน์ ฤชากร
191 114 น.ส.สุปรียา วิริยะรัตน์
192 114 น.ส.พัชรีภรณ์ อรรจนานนท์
193 114 น.ส.รวีวรรณ ยิ้มเนียม
194 115 นายศุภกร จันทร์ประภา
195 115 นายสิทธิโชค พูลพินิจ
196 115 นายศิวะพร แจงเล็ก
197 115 นายกิตติคุณ คงสาคร
198 115 นายจักรพันธุ์ โรจน์สัตตรัตน์
199 115 น.ส.อรุณศรี ปั้นมา
200 115 น.ส.ฐิติมา สร้างสัมพันธ์
201 115 น.ส.ศิริวรรณ โอวาทสาร
202 115 น.ส.รัษฎาพร ราชสืบ
203 115 นายสุรเดช อื้อเทียน
204 115 นายสาธิต พุ่มเจริญ
205 115 นายณัฐพล สุทธิบัญญัติ
206 115 นายปานฑิต จันทร์ทอง
207 115 น.ส.ณัฎฐ์ชุดา บุญชื่น
208 115 นางสาวณัฎฐภรณ์ นพกวด
209 115 นายนิธิคุณ วิจิตรวงศ์
210 115 น.ส.นัชชา เจริญพร
211 115 น.ส.ธัญธร โง้วเจริญสุข
212 115 น.ส.กนกรัชต์ นวพรประไพ
213 115 น.ส.สุวรรณา ศรีพยุงฉันท์

*************************************

Sunday

บัญชีปี2550
(กดที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)สรุปยอดคงเหลือ 17,690บาท

ผ่านไปผ่านมา ก็มาลงชื่อกันที่นี่เลยครับ

แนะนำค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ค่ายคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นกิจกรรมที่มีพัฒนาการมาจากการนำนักเรียน ม.ต้น จำนวน 120 คน ไปเข้าค่ายที่โรงเรียนขลุงพิทยาคม จ.จันทบุรี ในปี 2543 โดยมีนักเรียน ม.5 ของโรงเรียนขลุงพิทยาคมเป็นวิทยากรแกนนำ จากนั้นในปีต่อมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีโครงการจัดค่ายคณิตศาสตร์เอง

โดยการนำนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ประมาณ 50 – 60 คน ให้เป็นผู้จัดค่ายคณิตศาสตร์ มีการประชุม
อบรม ฝึกซ้อมในคาบกิจกรรม และหลังเลิกเรียน มีนักเรียนรุ่นพี่ที่เคยเป็นวิทยากรที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มาช่วยแนะนำ ฝึกซ้อมร่วมกับครูที่ปรึกษาชุมนุม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนานักเรียนรุ่นพี่ ม.5-6 ให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ เสียสละ มีทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนรุ่นน้อง โดยการจัดกิจกรรมให้รุ่นพี่พัฒนานักเรียน รุ่นน้อง ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นการพัฒนาด้านสัมพันธภาพระหว่างพี่น้องร่วมสถาบันเดียวกัน

ผลการดำเนินงาน 8 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจ สร้างนักเรียนวิทยากรแกนนำจำนวน 250 คน ให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนรุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีของ
นักเรียนรุ่นน้อง น้องให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา ค่ายคณิตศาสตร์จึง เป็นค่ายที่นักเรียน ม.1 ที่เข้าค่ายแล้ว จะรอคอยเพื่อจะขอสมัครเป็นวิทยากรแกนนำในอีก 4 – 5 ปี เมื่อเรียนอยู่ ม.ปลาย เป็นค่ายที่มีมีกิจกรรมหลากหลายครบ
ทุกรส สร้างความรักความผูกพันระหว่างนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่ ส่วนผู้ที่เคยเป็นวิทยากรแกนนำจะ สามารถเป็น
ผู้นำทั้งในระดับโรงเรียน และในระดับมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก

หลายคนยอมรับว่าการทำกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ทำให้เขาเปลี่ยนไป มีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้น และมีความผูกพันกับน้องๆ ในค่ายคณิตศาสตร์และผูกพันครูและโรงเรียน โดยจะกลับมาเยี่ยมค่ายเป็นจำนวน 60-80 คน ในแต่ละปี และจะร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนรุ่นน้อง และมักจะสอนน้องๆ ที่เป็นวิทยากรว่า การทำกิจกรรมที่มีสาระมากมายอย่างนี้ จะไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้ว ความผูกพันดังกล่าวจึงได้เริ่มมีการก่อตั้งชมรมวิทยากรแกนนำขึ้น เพื่อรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของค่ายคณิตศาสตร์ต่อไป

ค่ายคณิตศาสตร์ เป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่ประเมินค่ามิได้ แต่มีค่ามากสำหรับนักเรียนที่เป็นวิทยากรแกนนำ ที่แต่ละคนที่เข้ามาจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาและพัฒนาค่ายคณิตศาสตร์ที่รุ่นพี่ๆ ได้ร่วมกันสร้างมาไว้ให้น้องๆได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุด ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และได้ทำกิจกรรมที่ดีมีสาระ และจะมีการพัฒนาสืบทอดเป็นมรดกทางปัญญาของชาวเบญจมฯจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสืบไป


ผู้เขียน: ครูอรษา เจริญพร

นายอรรถวุฒิ แก้วละมูล (ประธานชมรม)
อีเมล์: mathcamp.net(a)gmail.comครูอรษา เจริญพร (ที่ปรึกษาชมรม)
สถานที่ติดต่อ: หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
222 ถนนชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-511249 โทรสาร 038-511249 ต่อ 201

จัดทำให้เป็นหน้าหลัก